20120109


చినుకుల సందేశం 


చీకటి కూడా ప్రవేశించలేని, 
             నీ అంత రంగ తరంగాల పొరలను చీల్చుకుంటూ దూరి,


రాతి పలకల ఇరుకులో ఊపిరాడక ఆ కొమ్మ కోసిన కోత కి భరించలేక,
              నీ హృదయం లో ఇంకిన నీరు ఈ ఇరుకులో ఊరి, కారి,
                            జల జలా జారి ఎన్నో నదులకి జన్మ నిచ్చింది.


నీ నుండి వీచే గాలి నా చెవులలో చొచ్చి, నరాలకు బలాలనిచ్చి,
             ఆ బలం  తో నిండిన నా పాల ఉట్టి , నీ పెదాల అలికిడికి ఒలికి చినుకులై 
                             నీ మహా సముద్ర గర్భం లో కలిసి...


ఇంకా నాకు సందేశాలు పంపుతూనే ఉన్నాయ్
తమంత క్షేమమేనని...

20120108
కష్టాల కడలి లో అయినా  సరే నిన్ను నేను కాపాడుకుంటా ...