20141127

వెలిగించడం కోసమే

వెలిగించడం కోసమే 

మదమెక్కిన అధికారం
మానవత్వాన్ని అవమానిస్తూనే ఉంటుంది .
మరచిపోయి , సమాజం తో కలసి పోడానికది
పీడ కళైనా బాగుండు ,
పారిపోయి ప్రాణాలైనా కాపాడుకోడానికది
ఒకసారి జర్గే దాడైనా కాదే ?
అడుగు అడుగు కు
తారస పడే కళ్ళకు పట్టిన పచ్చ కామెర్లు .

అధికారపు అంధకారాన్ని
పటాపంచెలు చెయ్యటానికి
ప్రతీ అవమానం ఎక్కడో ఒకచోట
ఆడవి పువ్వులను వెదుకుతూనే ఉంటది,
 ఓ కథకుడు కర్శకుడిలా
ఆ కర్మాగారం లో పువ్వు పువ్వునీ జత చేస్తూనే ఉంటాడు,
ఓ పరిశోధకుడు శ్రామికుడిలా
ఆధునిక వంగడాలను పాత్రల్లో పూరిస్తుంటాడు .
నల్లమల కిరీటాలు ధరించిన అగ్గిపుల్లలు
ఏ క్షణాన నీరసపడవు , నిరుత్సాహపడవు .
ఒక్క తూటా తో నేలకొరిగిన దేహాలాన్నిటికీ తెలుసు
తాము వెలగడం కోసం కాదు , వెలిగించడం కోసమే అని.