20130903

డాలర్

కాపాడండి...   కాపాడండి...
మన దేశ ఆర్దిక వ్యవస్థ క్షీణించింది ...
రూపాయి రూపం పోయింది...
మారకం మరణ శయ్య పై ఉంది ...
కానీ కానీ ఎవరితో పోటి పడి నా దేశ ఆర్దిక వ్యవస్థ క్షీణించింది...
అసలు ఎవరి అందాన్ని చూసి  నా రూపాయి రూపం పోయింది ?
డాలర్ విలువనా ? డాలరేనా ???
భారత దేశానికి దారి కనుకుందాం అనుకుని దురదుష్ట వశాత్తు కనుకున్న  దేశామేనా అది ?
ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడున్నావో నీకు తెలుసా ??
కానీ నేను మాట్లాడడం  మొదలు పెడితేనే వెయ్యి సంవత్సరాల వెనక నుండి ...
కోటి సంవత్సరాల చరిత్ర గల దేశం నాది ...
నూట ఇరవై కోట్ల జన  సంచారం గల దేశం నాది...
 నాలుగు మతాలు పుట్టిన దేశం నాది...
వేటితో పోటీ పడగలవని నీతో పోల్చుకోవాలి ?