20131023

ననీలె

ఎండలు దిగని 
వెన్నెల శాల.
కవ్వాల్ 
అభయారణ్యాలు. 

                                                                    ఉద్యమ తుపాకిల 
                                                                    పేలిన 
                                                                    తొలుసూరు తూట
                                                                    శ్రీకాంతన్న. 

దేశమంతా గాడంగా 
నిద్రిస్తున్నా ,
నా జాగలింకా 
సీకట్లు మొలవలేదు.

                                                                      పొలికేకల
                                                                      అరుపుల్లో, 
                                                                      కోడి కూతల 
                                                                      ఉదయాలుండవులే. 

మా గడపగడపకూ, 
రాలిన మందారాల 
నెత్తుటి మరకల 
బొట్లే.

                                                                   విచ్చుకోవే 
                                                                   విప్లమా ...
                                                                   నీ అందాల్ని 
                                                                   ఎన్నాళ్లని దాచుకుంటావేఅలా ?

దేశాలన్నీ
కన్నీరొడుతున్నాయ్. 
యువకులారా 
వచ్చి ఓదార్చండి.

                                                                    ముండ్లచెట్ల 
                                                                    మధురఫలాల 
                                                                    తీయదానాన్ని 
                                                                    అనుభవించే సమయమైంది.

నా కళ్ళన్నీ,
చెదిరిపోయిన
పాత అడుగులనే
వెదుకుతున్నాయి...

                                                                    నీ విద్య కావాలొక 
                                                                    కురిసే సినుకైనా ,
                                                                    మొలిచే
                                                                    మొలకైనా ...

నా వినయం 
నువ్వు విననప్పుడు, 
నా విద్వేషమేగా 
నిను పలకరించేది.

                                                                      నేడు నిర్మించే
                                                                      నయా నగరాలన్నీ,
                                                                      నిన్నటి త్యాగపు 
                                                                      దేహాల మీదనే...

భూమిని నమ్మిన వాడు 
శవం ఐతండు .
అమ్మిన వాడు 
రాజైతండు నేడు.

                                                                    విత్తనమే విషమైనప్పుడు 
                                                                    రైతన్నా ,
                                                                    రక్తమే గా 
                                                                    ఎరువేయ్యాలి. 

బల్సింది .
డోరా బొర్రా,
గడ్డి తిన్న బర్రె, 
పాలేరు పేగే పల్సవడ్డది .