20131202

ఇతురుల ఆధారమే మన ఆనందానికి మూలం కాకూడదు .
ఆ ధార నే నిరాధారం అయితే మన కన్నీటి ధారనే ధారావాహిక అవుతుంది.