20130214

కృతజ్ఞత 

ఎంతో కాలం ప్రేమించుకొని, తనివి తీరా కామించుకుని,
పెద్దలకి ఎలా చెప్పాలో తెలీక నానా తంటాలు పడి,
చివరికి ప్రేమించి కామించిన వాళ్ళని వదల లేక వదిలి,
ఎవరినో పెళ్లి చేసుకునే దౌర్భా గ్యం రాకుండా,
పార్కుల్లో ప్రేమించుకునే, సందు దొరికితే కామించుకునే
మాలాంటి అభాగ్యులను మీలాంటి(VHP , బజరంగ్ దళ్) వాళ్ళు ఆదరించి
పెళ్లిళ్ళు  చేస్తున్నందుకు నా హృదయ పూర్వక అభినందనలు