20170323

ఓఓ వారి అరేయ్  ఓరి వారి సచ్చిపోతాడ్రా ఆడు
ఈ పూట ఆ పూటో,
ఎక్కంగనో దిగంగనో,ఆయాస పడి హాటు ఫెలయ్యో,
జర్రున జారి పడి తుంట ఇరిగి,
వదులైన బండ నెత్తిమీద పడో
ఈ దినమూ ఇంకో దినమూ సచ్చేపోతడు
లాడీసు పయ్య మీదికెక్కో ,
మ్యాన్ రైడింగ్ మీదికెళ్లి జారిపడో
బొగ్గు పులుసు గాలి పీల్సి పీల్సి
ఈ ఏడో అచ్చే యేడో
సచ్చిపోతడు,
బ్లాస్టింగు కు లేచిన దుబ్బ
బొక్కల పూల్గమ్ లెక్క నింపుకొని
బోన్ మ్యారో క్యాన్సర్ తోనో ,
అర్వై ఏండ్లకో అర్వై ఒక్కేన్లకో
తిత్తులల్ల ఊపిరి ఆగాక ఉసురు దీస్తడు.
ఓ సారూ ,  సచ్చుడైతే నీవల్లనే గదా,
మరి దిగిపోయినంక సచ్చిపోతే
దిక్కుండదంటే ఎట్లా సామీ.
రెక్కల కష్టాన్ని కొడుక్కిచ్చి
రెండేండ్ల ముంగిట బాయిల దిగలేక
బయటకు దిగిపోతానన్నా
కుదరదంటే ఎట్లారా వారి ??