20131008

వెలివేసిన సమాజం

వెలివేసిన సమాజం

నేనే గ్రహనమైతే,
పగడపు దీవిలో 
పగిలిన రాయిలా విడిపోనా ?
ప్రవహించే నది లో 
పతనమై పరిగెత్తనా ?

నేనే అస్తమయాన్నైతే, 
తెలవారుతుందని   
చీకటిలా చెదిరిపోనా ?
నింగిలో
తెగిన తారలా రాలిపోనా ?

నేనే విషతుల్య మైతే 
నిశ్చింత గా 
నా రక్తాన్ని పారపోయనా ?
పచ్చని చెట్టులో 
ఎండిన ఆకై రాలి పోనా ?

నేనే కష్టాల కన్నీటినైతే,
ఈ ప్రపంచాక్షముల నుండి 
ఏనాడో దుమికి వేయనా ?
లేక ఈనాటికే 
ఈ దేహాన్ని దిహించి వేసుండకపోదునా ?

నేనే అబద్దం అయితే,
ఈ నిజాల నిండు సభలో 
నెత్తురు గ్రక్కకపోదునా ?
నిర్దాక్షిణ్యంగా  
శిరచ్చేదనం గావించకపోదునా ? 

సమాజమా 
తప్పు 
నీదైతే...???