20130430

విప్లవం

ఈనాడు మనం అనుభవిస్తున్న ఫలాలన్నీ,
ఏనాడో  విప్లవం నాటిన విత్తనాలే...

అనుభవించే వాళ్ళంతా బకాసురులైతే,
విప్లవ విత్తన ఫలాలనుండి వచ్చే
విత్తనలన్ని మొలకెత్తి మహోద్యమ వృక్షాలయ్యేవే...

విప్లవం వర్ధిల్లుతుంది