20130515

ఏది నా అభివృద్ధి

ఏది నా అభివృద్ధి 

నా ఆర్ధిక అభివృద్ధి , నా మానసిక ఆనదానికి ఆటంకం కలిగిస్తుందంటే... 
అలాంటి ఆభివృద్ధి వైపు  నా పాదాలు ఒక్క అడుగు కూడా వెయవు... 

ఈ  దేహానికి నా మనసుతో కూడా సన్నిహితంగా ఉండే సమయం లేదంటే...
నా మనసుని అనుభవించే అదృష్టాన్ని ఒక్క క్షణం కూడా  ఏ దేహానికి  ఇవ్వబొను... 

నా దృష్టిలో ఇద్దరే ఇద్దరు దరిద్రులు... 
ఒకరు తినడానికి తిండి లేని వాడు,
ఇంకొకడు ఆ తిండి తినడానికి సమయం లేని వాడు... 

1 comment: