20130227

మగాడ నీకు సలాం

 మగాడ నీకు సలాం 


కామాగ్ని కి దహనం ఐన అమానత్ కి అండగా నిలబడిన ఓ మగాడ నీకు సలాం 

ఆ మగాల్లే మృగాలు గ ప్రవర్తించిన క్షణాలెన్నో డిల్లి పుర వీదుల్లో క్యాండిల్ కాంతులు వెదజల్లు తున్నై,
మగాళ్ళ మనసు లో చెక్కిన బూతు బొమ్మలకు ఎన్ని రోజులు వేయగాలవోయ్  ఈ ముసుగులు 
మూతులు నాకిన  పెదా లన్ని ఎన్ని రోజులు పలక గలవా  నినాద పదాలను ?
తెలిసీ తెలియనట్టు గా తాకినా వక్షోజాను భూతపు హస్తాలు ఎన్ని రోజులు పట్టగలవా రాతల పలకలను ?
చెట్లల్లో పుట్టల్లో నీవు జరిపిన దాష్టీకం ఎవరూ చూడలే అనేగా నీ సంబరం 
నీ రహస్యపు రస క్రీడా లో,  కాపాడాలంటూ కారిన కన్నీటి చుక్కలకు 
సజీవ సాక్షాలుగా మూగబొయి  ఊగుతున్న ఆకులెన్నో మిత్రమా 
కటిక విష దేహం తో చేదిన్చిన కటీ వలయలన్నీ మిణుగురు పురుగులై 
పగటి వేళ ఆకాశం లో వేలాడుతున్నై 
స్వప్నాల్లొనూ స్వర్గాలను చూడాలని ఎవరూ లేని నలుగు గోడల మద్యలో 
నీ అవయవమేనని కుడా చూడకుండా బలత్కరించి స్ఖలించిన 
స్ఖలనాలన్నీ మరుగు దొడ్లో మురుగు కంపు కొడుతూనే ఉన్నాయ్  రా మ్రుగాడ
 

No comments:

Post a Comment