20130812

మోడీ

 ముఖ్య మంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మోడీ పై చేసిన వాక్యలు ...
పొట్టేలు, కొండను  ఢి  కొట్టినట్టు ఉంది...
అయిన మేక పోతు గాంభీర్యం ప్రదర్శించటం మన CM గారికి బాగా అలవాటయింది ఈ మద్య కలం లో...  ఏమంటారు ???  

No comments:

Post a Comment