20121104

సిరుల తెలంగాణ 

గోదారి నీళ్ళు లేక గొంతేండె రా... నా తల్లి గొంతెండెరా ...
రెండు జీవనదులున్న పుణ్య భూమిరా... నా తల్లి పుణ్య భూమిరా...
పచ్చని పంట లేవ్విరా ??? నా తల్లికి నిలువెల్లా మంట లంటేరా ...
సీర నేసే  సిరిసిల్ల రా... నా తల్లికి ముస్తాబయ్యే  సీరలేవ్విరా 
బతుకులే సిల్లరాయె గద రా ...
సిరులున్నా సింగరేణి రా నా తల్లి సిగాలోనా పువ్వులేవ్విరా???
సింగుల సీరలెవ్విరా ???
నీల్లున్న నిండుకుండ రా, నా నల్లగొండ నాగార్జున నిండు కొండ రా... 
తాగునీల్లు కరువయేర, నా నల్లగొండ ఫ్లోరైడు విషమాయె గదరా ...

No comments:

Post a Comment