20121104

విగత దేహం 

ఆత్మ శాశ్వతం దేహం కాదని
తెలిసీ తెలియక 
అశాశ్వతపు నీడలా మీద 
శాశ్వతపు మేడలు కట్టి
ఈ దేహం దాహం తీర్చడానికి 
సాగర మధనమే  చేస్తున్నాం ...

No comments:

Post a Comment