20131016

ప్రాంతీయ వాది

ప్రాంతీయ వాది

నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నా.
నేను నా ప్రజల్ని ప్రేమిస్తున్నా.
నేను నా ప్రాంతాన్ని ప్రేమిస్తున్నా.

"కరుడు గట్టిన ప్రాంతీయ వాది "
ఆ ప్రేమకి ఈ సమాజం నాకు పెట్టిన పేరు.

అవును నేను ప్రాంతీయ వాదినే ,
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నంత కాలం .

నేను విభజన వాదినే,
ప్రపంచం అంతా పరభజన గావిస్తున్నంత కాలం.
స్వపక్షమే విపక్షమై విబెదించినంతకాలం.

No comments:

Post a Comment