20131019

In complete

నా అడుగు 

ఆలు చిప్పల్లో ముత్యం లా,
లేత టెముకలతో,
రక్తాన్నే మాంసపు తెరలా
మార్చుకున్న ఈ పాదం,
బుడి బుడి అడుగులు
వెయ్యడం నేర్వక ముందే,
అయ్య కాళ్ళ పిక్కల్లో
రక్తం సెమట సుక్కలై
రాలే సప్పుల్లకు,
అవ్వ ఒడి లోనే
దరువెయ్యటం మొదలెట్టింది .

అమ్మ కొంగు చాటునే,
బతుకమ్మ కు కదిలిన అడుగులే
కదన రంగాన
దుముకే తీరును చూపిస్తుంది.

పాటలై జారే పదాలన్నీ,
లేత పాదాలను
మొరటుగా మారుస్తున్నై.

బతుకమ్మ ల మీద
వెలిగే దీపాల వేడి,
పాల బుగ్గలకు సెగ తగిలించి
గాండ్రించేందుకు గొంతును
సవరించింది.

అస్త వ్యస్త
సమాజపు
అధికుల, ఆధికుల,
ఆధిపత్యకుల
వలసత్వ , వారసత్వ,
తామస పోకడలకు
తారా జువ్వలై
వెలుగును పంచేందుకు ...

బురదలోనే మొలచి,
తామర తత్త్వం
తమదని భ్రమించి,
అంటరాని తనం,
ముట్టరాని పని  ,
మైల పట్టిందని,
మాయ మాటలతో
మా చేతులతో
మీ పాదాలు మొక్కించి
ఆశీర్వాదం అని
అణగద్రోక్కుతూ ,

ఆది గోడలు తమవని,
మాది గోడలు  నీచమని,
నికృష్టపు నియమాలు
నిండుగా నింపుకుని
లేని రాతలతో
నిత్య నీచపురోగితులై,

అలసత్వపు జవసత్వాలు
అసత్యపు అరుపులతో,
మాటల్లోనే వేదాలు వల్లిస్తూ,

బతుకునీడ్వడానికి
నిర్మించుకున్న
మాయా కట్టడపు
గర్భాల చాటున
సామ్రానీలు చల్లడాన్ని
సహించలేకనే ...

నవమాసాలు
అనుభవించే కష్టాన్ని,
నవ దినాల్లోనే అనుభవిస్తూ,
అణగారిన సమాజపు
అశ్రువుల్లోంచి మొగ్గ తొడిగింది
పూల వన జాతర.
__________
______
___
_

గడపలన్నీ
గర్భ గుడులుగా మార్చి,
మలినం పట్టిన దేవుళ్ళను
మైల చేతుల తోనే...

ఒక్కో శ్వాస తో
పువ్వు పువ్వు నూ జత కట్టి,
శ్రీ యంత్రానికి ఏమాత్రం
తీసి పోనట్టు సింగారించి,

బంగారు ఆభరణాలు గా
తంగేడు పూలు,
కెంపుల హారంగా
సీత జడ పూలు,
ముత్యాల హారంగా
ముద్దబంతి పూలు,
ఏడువారాల నగలు
మా నూరువరాల పువ్వులు.

ముఖానికంతా
పసుపును పూసి ,
గుమ్మడి పువ్వుగా కూర్చోబెట్టి
గౌరమ్మ ను ,

మాటలే మంత్రాలూ గా
నడకలే ఆచారలుగా
దేవతలనే చెక్కిన శిల్పులు.

ఆఖరి కుల కాంత లందరూ
మహా రాణులై,
మట్టి గోడల్లో నిండిన
మానవత్వపు పుష్కరాల
తివాచీలు వీధుల్లో పరిచి,
పేర్చిన పల్లాలే శటగోపాలు,
తల పై ఎత్తిన బతుకమ్మలు

గడపగడపకో దేవత
గర్వంగా
బయటకడుగులు పెడుతూ,
సాగే ప్రవాహాలు
సాగరం లో ఉప్పెనలు,

ముక్కోటి బతుకమ్మలు
ఒక్కటై ,
అలికి ముగ్గేసిన కాడికి
జేరే ఉత్సవ మూర్తులు.

మైదానలే
మహా దేవాలయాలు ,
మహిళలే
అర్చక మల్లెలు,
ఏ దేవునికందని
మహా నైవేద్యాల
సత్తులు, అగరొత్తులు
పసిడి పువ్వులు
ప్రాణం ఉన్న దేవతలు,
విరబూసిన రెమ్మలు
విరగబడి నవ్వే సురులు,
దీప మకుటాలు ధరించిన శిరులు,

చేతి చప్పట్లే మృదంగ వాద్యాలు,
జత కాలిసి వేసే అడుగులు
అంబరాన్ని దించే మయూర నాట్యాలకు
సంబరం తో తల లాడించే
దీప కాంతి శిఖర కిరీటాలు.

ఏ దేవి దిగి వచ్చు
దివి నుండి భువికి,
మట్టి మనుషుల
బతుకమ్మ లు తప్ప...
_______
_____
___
_

ఇది రాళ్ళను కడిగే
రాచరికం కాదు,
గోత్రలడిగి గోముత్రాల ప్రసాదాల
గురించి భయపడకండి.

శిలను ముట్టుకుని
చిల్లర వేయమని ప్రాధేయపడే
హుండీల గుడారాలుండవికడ ...
______
___
_

భయ కంపిత ఉరుముల్లో,
జ్వల కంపిత మెరుపుల్లో,
సాగలేక దాగిన సూర్యుని పయనం ,
సడీ సప్పుడు లేని సందురుని
వెన్నెల పందిరి కూలినప్పుడు,
________
_____
__

నా తల్లి గుడి గుండెల్లో 
మోగే మొరటు గంటలను .
____________
___
__

ఈ రాత్రికొక స్వాతంత్ర్య వేడుక...

TO BE CONTINUED...

No comments:

Post a Comment