20130804

బానిస సంకేల్లు


60 ఏళ్ళ బానిస సంకేల్లు తెగే క్షణం . 
గొంగలి పురుగు, బస్మంత అయ్యే క్షణం
గుడ్డు నుండి బయటకు వచ్చిన పక్షి రెక్కలు విప్పే క్షణం .
 రెక్కలు తొడిగిన పక్షి  విహంగానికి ఎగిరే మధుర క్షణం ...
నా స్వప్నం నా రాష్ట్రం  పురుడు పోసుకుంటుంది ...
ఈ దేశానికి 29 వ బిడ్డ గ జన్మించబోతుంది నా తెలంగాణా

No comments:

Post a Comment