20130804

మీ పాదాలు కడగడానికే


తెలంగాణా లో ఇప్పుడు కురుస్తున్నది వర్షం  కాదు ,
 నాకు తెలుసు అమరులారా అవి మీ   ఆనంద భాష్పాలని .
 ఈ వీచే చల్లని  గాలులు నాకు తెలుసు మీ ముసి ముసి నవ్వులని ,
నాకు తెలుసు మీరే  ప్రవహించె నది  నీళ్లై ఈ స్వేచ్చా భూమిని తనివి  తీరా స్పృశిస్తున్నారని,
 ఈ కమ్ముకున్న కారు మబ్బులు, నాకు తెలుసు  మమ్ములను మీ గుండెలకి హత్తుకున్న క్షణాలని,
నాకు తెలుసు  రాలుతున్న ఆకులన్నీ ఈ జాగను ముద్దాడే మీ పేదాలని ,
 నా  అన్నలారా తెలంగాణా  వీరులారా,నాకు తెలుసు  నా కళ్ళ లో గిర్రున తిరిగే ,
కన్నీరంతా మీ పాదాలు కడగడానికేనని...
జై తెలంగాణ జై జై తెలంగాణా ...

No comments:

Post a Comment