20130917

నిన్నెట్లా అడగవట్టే రామచంద్రా .

నిన్నెట్లా అడగవట్టే రామచంద్రా

రాతి మనిషి వాడు రాటు దేలినోడు
తిని బతకక వాడు తిక్క వేషమేసిండు .
రాజజే సరైనోడు వాణ్ని మెడ వట్టి దొబ్బిండు ,
ముల్లెలన్ని ముట  గట్టి ముంత వట్టుకొచ్చిండు .
పిచ్చోడు వాడు పిట్టల దొరవొకడు,
భాషోక్కటన్నాడు , భందమేసుకున్నాడు,
బంజరు భూముల్లో జేరి బల్ల గుద్దుతున్నాడు ,
బద్మషు బాబు వాడు , బతకనేర్సినోడు ,
నా జాగల బొక్కేనేసి అడుగునంత తోడిండు .
కాలుకేసి ఏలుకేసి ఉన్నదంతా ఉడ్సిండు .
వెనుకటి కాలనికొకడు వేర్రిబాగులోడు ,
నోరు  మెదపనూ లేదు , కాలు కదపనూ లేదు
కన్నీరోడుతున్న కనికరించనూ లేదు .
మొండోడు వాడు మోడు బతుకు వాడిది .
అరవయ్యేళ్ళ అభివృద్ధి పేరు జెప్పి అరిగోస పడుతున్నడు.
 కిరాయికి అచ్చినోడు కిరికిరి జేసి కిరీటం నదంటున్నడు.
ఊరి కొస్సకు కూసోని ఊరు నాదంటున్నడు.
తెగిన్చినోడు వాడు తెగ బలిసినోడు ,
 అయ్య పేరు జెప్పి వాడు ఐకుంటం ఎక్కినాడు .
మాట మర్చినవాడు నేడు చిప్ప కూడు తింటాండు .
కుతుబ్షాహిలు , మొగలసఫ్ జాహీ లు
నాల్గొందలేండ్ల లో వాడేనాడు జోచ్చిందో ?
 ఎవడబ్బ సొమ్మని రామచంద్రా వాడు నిన్నెట్లా అడగవట్టే రామచంద్రా .
ముదనష్ట పోడు వాడు ముస్టడుగుతున్నడు.
హిందీ అంటే రానోడు ఉర్దంటే పడనోడు,
ఉండబట్టలేక వాడు ఉమ్మడంటున్నడు.
పాపమని పాలిస్తే , పొదుగు నదంటండు .
పుక్యానికి అచ్చినోడు పబ్బం గడుపు కున్నడు .
పని పాట లేక వాడు , పట్నం నాదంటున్నడు...

జై తెలంగాణా జై జై తెలంగాణా ...

No comments:

Post a Comment