20130917

పంపకాలు

పంపకాలు 

ముద్దు ను పంచుకున్నం మురిపెం పంచుకున్నం
మాటని పంచుకున్నం, మమతని పంచుకున్నం
కోపాన్నిపంచుకున్నం,  క్రోధాన్ని పంచుకున్నం
నవ్వును పంచుకున్నం, నష్టాలను పంచుకున్నం.
కష్ట సుఖాలను, వెలుగు నీడలను
మొలిచిన మొక్కలను, పెరిగిన కొండలను
హిమాలయాలను, హిమని నాదాలను
కట్టే గోడను , కొట్టే చెట్టును
రాలే ఆకును , పూసే పూతను, కాసే కాతను
రాలే పిందెను పండే పండును పంచుకున్నం
తినే కంచాన్ని తాగే గ్లాసు ను , పోయే పాయకానను
భారతం  లో ఏకంగా భార్య నే పంచుకున్నం.
ఉరిలో దేవుణ్ణి పంచుకున్నం.
ఉరి చివర స్మశానాన్ని పంచుకున్నం.
పంపకాలు జరగని దెక్కడ ? పంచలేని పంచ భూతమేక్కడ ??
పగిలిన పలక విరిగిన బలపం , పంపకాలకు కాదేది అతీతం .
పంపకం లేనిదే పరిహారం ఉంటుందా ? సమస్యకు పరిష్కారం వస్తుందా ?

జై తెలంగాణా జై జై తెలంగాణా

No comments:

Post a Comment