20130930

నిజమే నీ కోపానికి అర్ధం ఉన్నది

నిజమే నీ కోపానికి అర్ధం ఉన్నది 

వండినోనికే పెట్టకుండా 
కడుపునిండా మేసినోనివి 
ఇప్పుడద్దంటే కోపం రాదా ?

దూపకు నీళ్లిస్తే 
చెరువులనే మింగినవాయే  !
మనోడే గదాని సనువిస్తే,
ఎలుకోలే పొలమంతా పాడు జేస్తివి 
ఇయ్యాల ఎండ్రిన్ సల్లుత అంటే నువ్వు ఊకుంటవా ?

సోక్కపు మాటలతో మా కొలువులల్ల
కూసోని జబర్దస్తి చేస్తివి !
కుర్సి ఖాళి చెయ్యమంటే 
కుదరదనక మరేమంటవ్ ?

కాళ్ళా వేళ్ళా పడి కబ్జా చేసి 
దందాలు నడిపిస్తివి !
నీ బాగోతం బైట పడుతదని 
భయం కాదా నీకు ?
 
మా ఊరినంతా మీవోల్ల 
విగ్రహాలతో నింపేస్తివి రాజన్నా
నిన్ను బదునాం జేస్తరంటే 
నువ్వెట్ల ఊకుంటవ్ ?

అయినా ఎవడెట్ల పోతే నీకేంది ?
ఎన్ని కడుపులు కాలినా ,
ఎన్ని గర్భశోకాలనుభవించినా,
రక్తం చెమటలా కారి సావు కు దగ్గరౌతున్నా...!
నీకేంది ?
పాలమూరు వలస పోతేనీకేంది ?
సేనేత మగ్గం సిక్కిపోతే నీకేంది ?
ఏది ఏమైనా నీ మనసు చెదరదు...!

ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు 
మనిషివి కాదు, నువ్విప్పుడు 
సమైక్య రంగును పులుముకున్న 
సంఘవిద్రోహశక్తివి.

నీకు పెత్తరమాసనాడు దయ్యం పట్టిందని 
పీరీల పండక్కు పకీరు తాత 
తల్లి పీరీ ఎత్తుకొని,
నీ తోలు ఊడగొట్టేందుకు అచ్చిండు.

అరేయ్ మొగల్తూరు ముండాఖోర్ 
మద్రాసుల మోకాళ్ళ మీద 
అంబాడింది మర్సిపోయినవా  లమిడి ?

 ఒరేయ్ బెజవాడ బాడ్జె 
మీ పిట్ట గూళ్ళ ఎవ్వారం
మాకు ఎర్క లేదన్కున్నవా బద్మాష్ 

నారా వారి పల్లె నల్లికుంట్ల భాడ్కావ్ 
రెండెకరాలమ్ముకచ్చి
ఎన్ని కోట్లు ఎనకేస్కున్నవ్

 అరె లుచ్చా గాల్లారా !
మా ఆకిట్ల ఉచ్చ పోసి,
అదే అభివృద్ధి అంటార్రా !

ఒరేయ్ మాక్కేలౌడే 
మంచి నీళ్ళ మూసి నదిని,
మురికి కాలువ చేసి 
ముందుకు తీస్కపోయినం అంటార్రా బెవకుఫ్

బరబ్బరి గిది మా తాత జాగీరే 
 పట్నం  మా మిండెని ఆస్తే
 మా హైదరాబాద్ ల 
నిన్నెట్ల ఉండనిస్తం రా సాలె

ఎలుకలు సావాలంటే ఎండ్రిన్ పోసుడే 
జబర్దస్తి చేసెటోని జబ్బల్ ఇరుసుడే 
బాగోతం బైట పెట్టి , బరి గీసి తరుముడే 
ఆంద్రోడు తమ్ముడే, అడ్డొస్తే తల నరుకుడే 

నీయ్యవ్వ...
దెబ్బకు దయ్యం వదలాలె పకీర్ తాత 

జై తెలంగాణా        జై జై తెలంగాణా

No comments:

Post a Comment