20131002

మనుషులుగా మార్చండి

 మనుషులుగా మార్చండి
ఓ ఉదయించే సూర్యుడా ...
మాలో మానవత్వాలను మేల్కొల్పు,
ఓ వర్షించే మేఘమా ...
మసిబట్టిన కామముసుగుని కడిగించు,
ఓ ప్రవహించే నదీనదమా ...
మా స్వార్దాలను సముద్రం లో కలుపు,
ఓ ప్రజ్వలించే అగ్నిహోత్రమా...
మా క్రోదాలను దహించు,
పంచ భూతాల్లారా
కనీసం మమ్మల్ని మనుషులుగా మార్చండి.       

No comments:

Post a Comment