20111126

ఆగితే నేనెక్కడ ఓడిపోతానో అన్నట్టుగా 
                   దోచుకు పోతున్నారు ఆణువణువూ 
                                అంగడి సరుకైనట్టుగా న తెలంగాణా ను...

No comments:

Post a Comment