20111123

రామాయణం లో  ఉడుత పై నామాలు పడే అద్బుత దృశ్యం ఇది. తనకి చేసిన సహాయానికి రాముడు కరుణ తో ఉడుత ని తన చేతి లోకి తీసుకున్న సందర్భం. 
Posted by Picasa

No comments:

Post a Comment