20111126

ఆకాశం తెల్లని చుక్కల నల్లని చీర చుట్టుకుని 
             మేని మోము పౌర్ణమి వెన్నెల చిరునవ్వు విసురుతోంది,
                             మరి నేను తన అందానికి తట్టుకోగలనా... ?
జాబిలి తన కురులతో సూర్యుని వెలుగుని కప్పేసి 
              ఏమి ఎరగనట్టు మొహాన్ని తిప్పేసి అమవాస్యని చూస్తోంది...
రేపటి పగలు వెలుగు కోసం 
            ఈ రాత్రి వెన్నెల మిణుగురు పురుగుల  వేట లో పడింది.
సాయంత్రానికి తేనె తీగలన్ని ఆకాశాన్ని చేరాయి తేనె కోసం,
             పాపం ఆకాశం తెల్లని చుక్కలతో ఎలా కంది పాయిందో చూసావా ?
ప్రియుడి కోసం నిరీక్షించి 
          వెన్నెల విదిల్చిన కన్నీటి చుక్కలతో 
                                నిండి పోయింది ఆకాశం.
సూర్యుని పగటి రాసా క్రీడ కు 
            ఒక తార జువ్వ పెదవి కంది పోయి 
                          వెన్నెల వెలుగును పంచుతుంది.
                                     రేపు ఏ తార పెదవో  !
                                     సూర్యు డెంత రసికు డైతే మాత్రం 
                                     రోజుకో తార నా... ?
పగలంతా సుఖ పెట్టిన సూర్యుని హృదయం పై
            చంద్రిక సేద తీరుతుంది సాయంత్రం వేలకి,
                            పగలంతా రతి, రాత్రంతా  ఉపరతి... !
పగలు దాహం తీర్చడానికి 
          రాత్రి తన రొమ్ము పాలతో నింపుతుంది  ఆకాశాన్ని.
No comments:

Post a Comment