20111126

జీవితపు ముగ్గు 
మనుషులు, మనుషుల మనుసులు,
మనసులను మాపిన మత కులాల మబ్బులు,
మబ్బుల సందుల సుక్కలు ,
సుక్కలు ఇదిసిన సినుకులు, 
సినుకుల మద్యన సిక్కిన, 
సిక్కుల బానిస బతుకులు, 
బతుకుల గతుకుల ఆకిలి మీద 
సల్లిన కన్నీటి సందు సుక్కలు... 
ఆ సుక్కల్ కలుపుతూ సిక్కటి సీకటి లో 
ఓ సక్కని సుక్క వేసిన సంబరాల సంకురాతిరి ముగ్గు ...

No comments:

Post a Comment