20111126

పీపుల్స్ వార్ 
ప్రజల యుద్ధం అని పేరు, ప్రభుత్వాలను కూల్చే ,
కన్నా ప్రేమను దూరం చేసి, కసాయి రక్తపు మాడుగుల జూపె,
రంగు గుడ్డ లేక, లగ్న పత్రిక లేక 
ఖాకి గుడ్డ కట్టి, ఆయుధం చేత పట్టి,
ఎందుకట ఈ అడువుల బతుకులు, ఎక్కడికత ఈ ఉరుకులు పరుగులు
కాదా పంచభుతివి నీవు, లేదా అనుభవించు హక్కు నీకు,
పలికే కామ్రేడ్ ని పెదవి  వదిలి 
గర్జించలేవా ఒక్క ప్రశ్న ప్రజాస్వామ్య వేదిక పై...

No comments:

Post a Comment