20111126

మారిన మనసు  
౬౦ ఏళ్ల నరక యాతనకు 
మౌనమే మనసు మార్చుకుంది.
శాంతి యాత్ర నే దారి మార్చమని 
ఆయుద తోవ చూపింది.
ఎత్తిన పిడికిల్లో కత్తులు పెట్టి 
అహింస నే రక్తం రుచి చూపమంది.
ఎగిరే జెండాలే, జెండాలకు 
సక్యత లేని సమైక్య మొండాలను 
ఉరితీయమంటున్నది....

No comments:

Post a Comment