20111126

ప్రేమకి ఒక కామ,
ప్రేముంది... ప్రేమించే ప్రేమలో ప్రేముంది.
కానీ కోరుకునే ప్రేమలో కామముంది.
కామమే ముందుంది. ఈ కామ క్రీడలో 
మరింత రసాన్ని ఆస్వాదించ డానికి
ప్రేమ అనే మీట ను నొక్కి ఆ కామానికి 
ప్రేమని జత చేసి, కేవలం ప్రేమతోనే 
కామించామని భ్రమ పడేలా చేసి 
ఆ కామ(,) కి పులిస్టాప్ పెట్టి 
ప్రేమ ముగుస్తుంది తీరిన దాహం తో... 

No comments:

Post a Comment